การประชุมการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 คน (ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้มีความสนใจทุกสาขาอาชีพ) เข้าร่วมประชุมฯ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้น 5) อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับกรม และระดับจังหวัดขึ้นมา เพื่อให้ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพ เช่น ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่เกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อมและสมัครใจอาสาที่จะนำปัญญา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาทำงานรับใช้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้มีความสนใจทุกสาขาอาชีพ

โดยได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (1)  เป็นผู้ช่วยอธิบดีในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ (2) ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา (3)ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษาตามที่หน่วยงานและชุมชนมีการร้องขอมายังทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (4) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ แก่หน่วยงานและชุมชน (5) เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำแนะนำของหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด  เน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่  เน้นคุณภาพงานมากกว่าปริมาณ และรายงานผลการดำเนินงาน

ผลการประชุมในครั้ง จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด จำนวน 9 คน ได้แก่

1. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ : ประธานผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่

2. นายสังคม แสนบุดดี : รองประธาน (1)

3. นายประยุทธ  เจริญทรัพย์ : รองประธาน (2)

4. นายอดุลย์ กาญจนประโชติ : รองประธาน (3)

5. นางมยุรา ตุ่นแก้ว : เหรัญญิก

6. นายสุริยา บุญโชติ : ประชาสัมพันธ์

7. นางสาวสุทธินันท์ ศิริสวัสดีกุล : วิชาการ

8. ...สันติ มูลวงค์ : วิชาการ

9. นายอาทร พิมชะนก (พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่) : เลขานุการ

พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญ ความถนัด ของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จัดทำปฏิทินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,