กรมชลประทานฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

กรมชลประทาน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุกวิทยา จัดฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภัยพิบัติตามหลักลดผลกระทบและเตรียมความพร้อม หอประชุมปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาว ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเกิดพิบัติของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  และให้ประชาชนสามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยในกรณีฉุกเฉินได้ ตลอดจนการบริหารจัดการเขื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับกรมชลประทาน และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์ เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ได้นำไปต่อยอดลงรายละเอียดแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนโรงพยาบาลประจำอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานกรมชลประทานในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วม

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลศึกษาโครงการ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสำหรับชุมชน รวมถึงการวางระบบเตือนภัย และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณชล ไปสู่หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยฝึกซ้อมแบบ Table Top Exercise เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่อาศัยบริเวณท้ายเขื่อน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,