เชียงใหม่วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน เพื่อเผยแพร่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน ในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรม โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานราชการส่วนจังหวัด ภาคเอกชน ท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันไปทั่วโลก โดยมีศักยภาพทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรม ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการรักษาอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและดูงาน ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ในปี 2560 Global Wellness Institute ระบุว่า ประเทศไทยมีมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย ได้มีการดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบของการสำรวจ ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุภาพของประเทศ มีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดเขตเมืองสปาต้นแบบ และหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบ รวมทั้งการเสนอแผนงานพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สำรวจและประเมินศักยภาพเบื้องต้นของแหล่งน้ำพุร้อนทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเมืองสปานำร่อง 7 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ กระบี่ กาญจนบุรี พังงา ลำปาง ราชบุรี และระนอง

การประชุมเผยแพร่กรอบแนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็นเมืองสปา อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้กำหนดให้การท่องเที่ยว สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,