สธ. เปิดตัวระบบโปรแกรม 3C รูปแบบ “สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัล” ดูแลผู้สูงอายุ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ ในการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) และชี้แจงการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่าน Blockchain โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายจัดระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลในระดับตำบล กระทรวงสาธารณสุขจึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการด้านผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบโปรแกรม 3C ภายใต้โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และเอื้อให้ญาติผู้สูงอายุได้ดูแลกันเองในบ้านและในชุมชน โดยเป้าประสงค์ของการพัฒนา คือ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง และมีระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟู และการดูแลระดับความจำเป็นระยะยาว ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ที่ยังมีระบบการเงิน การคลัง ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบวงจร

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบโปรแกรม 3C ซึ่งเป็นรูปแบบสมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม Care Manager Care Giver อาสาบริบาลท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager Care Giver การจัดทำ Care Plan การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน การรายงานตัวชี้วัด และระบบข้อมูลด้านการเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอายุ จากกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มติดบ้าน และจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคม

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สมุดบันทึกสุขภาพแบบดิจิทัล เป็นการนำเนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ของกรมอนามัย สมุดผู้พิการ และโภชนาการอาหาร มารวมใน 1 mobile application ให้เสมือนเป็นห้องบันทึกสุขภาพประชาชน โดยมีข้อดีคือ ประชาชนเข้าใจปัจจัยกำหนดสุขภาพ และมีข้อมูลด้านสุขภาพติดตัว บนระบบ Android เกิดระบบข้อมูลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยกันเอง ส่งผลให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เกิดระบบการส่งต่อข้อมูลสุขภาพระหว่างกลุ่มวัยผ่านระบบโปรแกรม ที่มีการวิเคราะห์ข้มูลสุขภาพและการส่งต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสมุดบันทึกสุขภาพในแต่ละปีอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,