สทนช. เตรียมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

นายปรีชา สุขล่ำ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เข้าร่วม โรแรม ดิ เอ็ม เพลส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำปิง ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (..2561-2580) พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกลุ่มย่อย คาดว่าจะมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า 1.7 ล้านไร่ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นในทุกพื้นที่ สทนช. จะได้นำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงผลการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และคาคว่าจะสามารถส่งมอบแผนการบริหารจัดการพรัพยารน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำเสนอความเห็น และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ หากโครงการมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , ,