ร่วมยินดี! ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ ของวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ ของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สื่อมวลชนประจำรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมรายงานผลการดำเนินการของคระอนุกรรมการต่อคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกกรรมนันทนาการของวุฒิสภาและดำเนินการในเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายต่อไป ตามคำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ซึ่งจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่นี้ คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง การก้าวข้ามปัญหาที่มีอยู่ และได้เห็นการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของวุฒิสภา มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยตอบโจทย์อนาคตต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: