รมช.เกษตรและสหกรณ์ kick off โครงการล้านละร้อย ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอำเภอเชียงดาว และจังหวัดใกล้เคียง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับพี่น้องประชาชนกว่า 800 คน ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายประภัตร โพธสุธน กล่าวว่า รัฐบาลเป็นห่วงพี่น้องเกษตรเกษตร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากในหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ อีกทั้งเกษตรกรรายย่อยมักขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้โครงการล้านละร้อย ซึ่งได้เริ่ม kick off ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจับมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ และ ...

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มกัน 10 คน มีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม จัดหาอาหารสัตว์ให้กินอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง โดยมีแผนธุรกิจและการตลาดที่ชัดเจน หากผ่านการพิจารณา ... จะสนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ สำหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย รวมทั้งฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมาก มาเลี้ยงปศุสัตว์ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชตกต่ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,