ม.วลัยลักษณ์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อสะท้อนจากหน่วยงาน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างองค์กรสมรรถนะสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในการเตรียมการ และพัฒนาเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่พร้อมกับการแข่งขัน ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตคุณภาพผ่านกระบวนการของสหกิจ ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการร่วมพัฒนางานขององค์กร เพราะนอกเหนือจากนักศึกษาที่ได้เข้าไปช่วยงานในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดให้อาจารย์เข้าทำการนิเทศนักศึกษา หน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการนั้นๆ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อรับฟังมุมมองและเป็นสะพานไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นที่ตั้งโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาในพื้นที่จำนวนมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นศักยภาพในส่วนนี้ และขยายการจัดส่งนักศึกษามาปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในเขตภาคเหนือ จำนวน 12 หลักสูตร ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,