ป.ป.ช. ติดตามผลมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ... ซึ่งเดินทางมาติดตามผลมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกรรมการอำนวยการด้านมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและนวัตกรรม รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ... ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทรุจริต ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่คลองแม่ข่า

การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อการเรียนรู้กระบวนการพัฒนามาตรการเชิงรุก ในการป้องกันและป้องปรามการทุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตให้มีทักษะความเข้าใจ และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ..2561 และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (..2560-2564)

ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามแนวทางและแผนงานในด้านต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจ การแจ้งเมื่อพบผู้กระทำความผิดและอัตราโทษ รวมไปถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,