ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่

พล...ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ตร..5 พร้อมด้วย พล...วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช..5, พล...สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช..5, พล...วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช..5, พล... พฤษณะพล ยี่สาคร รอง ผบช..5, พล...บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช..5 และ พล...อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช..5 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่, พล...หญิง พิมพรรณ  ทรัพทย์ขำ ผบก.ดร.รพ., ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมองป้ายสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดจำนวน 8 แห่ง และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 แห่งซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ และจัดสภาพแวดล้อมของสถานีตำรวจให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่เข้ามติดต่อขอรับบริการได้มีสุขภาพที่ดี

ตำรวจภูธรภาค 5 ได้จัดทำโครงการพร้อมกับขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อมอบให้แก่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 อาทิเช่น เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ซึ่งจะได้นำไปติดยังสถานีตำรวจในสังกัดต่อไป พร้อมทั้งสื่อรณรงค์การลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ป้ายไวนิลโครงการ พร้อมด้วย เครื่องหมายต่างๆ

ด้าน พล...ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้กล่าวว่าได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีติดตามผลการดำเนินการทุกระยะ ซึ่งจะมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดของตนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้ โดยแบ่ง 3 ระดับ ได้แก่

1.ระดับดีเลิศ จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 50 ขึ้นไป

2.ระดับดีมาก จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 49

3.ระดับดี จำนวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจที่สูบบุหรี่มีจำนวนลดลงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 39

นอกจากนั้น ยังมุ่งหวังให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เป็นสถานีตำรวจต้นแบบสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ให้กับสถานีตำรวจในสังกัดสำนักตำรวจแห่งชาติต่อไปด้วย

ในการนี้ นพ.บุญเติม  ตันสุรัตน์  กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่  กล่าวว่าสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ..2560  ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  กำหนดให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ ด้วยสถานีตำรวจเป็นสถานที่ราชการและเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 มีจำนวน 159 แห่งและเปิดให้บริการประชาชนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงเป็นสถานที่ราชการ ที่ควรเป็นสถานที่ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

ในนามมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ต้องขอขอบคุณและชื่นชมท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  เป็นอย่างมากที่ท่านสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เพื่อสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้ง 159 แห่ง  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนอีกด้วย และถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินโครงการนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,