จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน โดย กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ได้ดำเนินการโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชนเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ ในระดับจังหวัด มีความสนใจเรื่องพลังงานและมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้เรื่องพลังงาน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านการจัดหาพลังงาน และการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านพลังงาน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มผู้นำหรือแกนนำ กลุ่มประชาชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์การต่างๆ ในระดับจังหวัด และกลุ่มนักสื่อสารพลังงาน สำหรับพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการฯ อยู่ที่ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,