คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ที่เชียงใหม่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาค ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ดำเนินการใน 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และภาคกลางกรุงเทพฯ ในส่วนที่เหลือจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ โดยรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปฏิรูป ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการศึกษา

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย .. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติมีความสงบ เรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันเท่าเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการดำเนินงานคาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา 5 ปี

หลังจากที่รับฟังความคิดเห็นครบทั้งหมดแล้ว จะส่งร่างและแผนให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,