เชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าว 16 ธันวาคมนี้

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service : OSS) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ฯ จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 16 ธันวาคมนี้ โถงนิทรรศการ SME1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ร่วมให้บริการ ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายสุธรรม บัวแก้ว กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 โดยการดำเนินการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากันทุกคน ดำเนินการในสถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ 2 กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากันทุกคน โดยดำเนินการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (รวม 92 วันทำการ) โดยจะให้บริการเฉลี่ยวันละ 900 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 89,588 คน ทั้งนี้นายจ้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินการได้ที่ เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน https://www.doego.th หรือรับแบบฟอร์มต่างๆ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ ให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ยื่น Name list โรงพยาบาล เพื่อนัดหมายตรวจสุขภาพและคำนานค่าใช้จ่าย ในกรณีที่แรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในกิจการที่เข้าระบบประกันสังคม และได้รับสิทธิ์ประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสุขภาพ   สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยมีค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท หากแรงงานต่างด้าวเข้าระบบประกันสังคม แต่สิทธิ์ประกันสังคมยังไม่มีผล แรงงานต่างด้าวต้องประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 3 เดือน ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาท และในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม ต้องประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าตรวจสุขภาพ 1,000 บาท ประกันสุขภาพ 3,200 บาท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้แรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพก่อน และนำใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานการขออนุญาตมาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,