เชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2562

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีการอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 26 ธันวาคม 2562 การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 การมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงาน เช่น สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ..2563 สถานการณ์ภัยหนาวและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยหนาว การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม 2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจภาคเอกชนที่จะร่วมเป็นจุด Safety Zone ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นควัน ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประสานภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง และแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มด้านมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่อุบัติเหตุเป็นศูนย์

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นจังหวัดปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ และถนนสายหลักที่มุ่งเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,