สธ. จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan) แบบบูรณาการ ผ่านเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความแข็งแกร่ง มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเครือข่ายสาธารณสุขทั่วภาคเหนือเข้าร่วม โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับนโยบายสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 3 โครงการ คือ โครงการวิวาห์สร้างชาติ เป็นโครงการสำหรับคู่ที่พร้อมจะมีบุตร ต้องตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้มี การ Kick Off เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Gift Set สำหรับผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการมีบุตร โครงการต่อมา คือ โครงการเล่นเปลี่ยนโลก การเพิ่มพื้นที่ตันแบบลานเล่นสาธารณะ จึงจำเป็น พร้อมกับการสร้างกลุ่มอำนวยการให้เกิดการเล่น เครือข่ายการเล่น รวมไปถึงโครงการคนไทยสุขภาพดี เน้นให้ประชาชนตระหนักในการออกกำลังกาย ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยฯ และโครงการ Street Food Good Health อาหารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะจุดเด่นของประเทศไทย ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ต้องสะอาดปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติในการบริโภค มีการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  มุ่งสู่เป้าหมายคนไทยมีสุขภาพดีในสิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยใช้กลไกขับเคลื่อนผ่านสาธารณสุขจังหวัดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , , , , , ,