ศอช. ลุยสร้างศักยภาพครู 34 ศศช. จังหวัดน่าน เน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร แก่ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จำนวน 34 แห่ง ในอำเภอเมือง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร เน้นเรื่องความสำคัญของการบริโภคน้ำสะอาด อันตรายของสิ่งเจือปนที่มากับน้ำและอาหาร และข้อแนะนำในการปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนแนะนำ product champion “เครื่องกรองน้ำครัวเรือนและชุมชนแบบทรายกรองช้า” ซึ่งสามารถปรับใช้ในบริบทพื้นที่สูงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติในการทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร โดยการใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ และชุดตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร ให้ครูมีทักษะในการเฝ้าระวัง และสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามได้ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือ

นอกจากนี้ ศอช. ยังได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาภูเขาจากการสุ่มเฝ้าระวัง กว่า 40 จุด และส่งตัวอย่างน้ำให้กับห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมอนามัย ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี และแบคทีเรีย ตามมาตรฐานพารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราห์น้ำบริโภค เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน และเพิ่มความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคน้ำในชุมชนอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,