ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. พลตำรวจตรี ดร. ชยุต มารยาทตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านรัฐกิจ จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
2. ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
3. ร้อยเอกจีระ จันทร์ชาวนา ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านรัฐกิจ จากคณะบัญชี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี และผู้สอบบัญชีอิสระ
4. ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีฆทัศน์ จำกัด
กรรมการผู้บริหาร บริษัท เบสท์ เฟคซิลิตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท อาสา แอสแซท จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอเจติคแอนด์อินทีเกรท จำกัด
5. นายภาณุ อมรบัณฑุกุล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาวิชาชีพ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : Present Associate Director, Aecom, Chengdu
: Associate Vice President, CallisonRTKL, Shanghai
การมอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลแล้วนั้น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพที่ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบกิจให้เกิดคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: