ม.ศรีปทุม จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง MOU สืบสานศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ม.ศรีปทุม จับมือ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง MOU หวังปลูกจิตสำนึกนักศึกษา เดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานศาสตร์พระราชา “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการครอบครัวพอเพียง ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีและประธานผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR กับ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา สร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ในชุมชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือนำไปสู่การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิอชอบรู้จักเสียสละและแบ่งปัน ภายใต้คำว่าจิตอาสาให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาและบุคลากร จนนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่1.การร่วมสร้างกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่และสานให้เกิดความร่วมมือรักษาศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2.ร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 3.ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา 4.ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่าและจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม 5.ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออมเพื่ออนาคต

โดยการจัดตั้งชมรมครอบครัวพอเพียงให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ด้วยการรวบรวมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับชมรมในสถานศึกษาอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙)ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) ทรงเปรียบเทียบ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เหมือน “เสาเข็ม” พระองค์รับสั่งว่า บ้านเรือนถ้าจะให้มั่นคงแข็งแรงต้องมีเสาเข็ม แต่เสาเข็มอยู่ใต้ดิน เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็น จะลืมเกี่ยวกับบทบาทของเสาเข็ม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเสาเข็ม ที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง แต่มองไม่เห็น ถ้าพื้นฐานคนไม่มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพแล้ว จะไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคง จะล้มลงมาได้ง่าย สำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มี 3 ข้อ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บวกกับ 2 เงื่อนไขคือ ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: