กรมโยธาธิการฯ ชี้แจงงานศึกษาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก พื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงงานศึกษาความเหมาสม และสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อปรับใช้วางรูปแบบในการปฏิบัติงาน

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานศึกษาความเหมาสม และสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 1 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

จากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง และมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 1 โดยได้ดำเนินการศึกษาวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ถนน ท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ (ประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ) เป็นตัน ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทราบข้อมูล และเป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะนำไปใช้วางรูปแบบในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,