เยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.ศรีปทุม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เดินตามรอยพ่อ สร้างฝายชะลอน้ำ

SPU USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง ทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆของ SPU กว่า 120 คน ร่วมทำกิจกรรม SPU USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ โครงการ จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

นางสาวยุภามล เลิศนา นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นจิตอาสาด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชาวบ้านและสัตว์ป่าในบริเวณนั้นมีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและอุทกภัย ฝึกให้นักศึกษารู้ถึงการทำงานร่วมกัน ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุปสรรค

 

และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ เนื่องจากต้นน้ำลำธารขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและในฤดูฝนมีการไหลบ่าของน้ำและตะกอนท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ประกอบกับเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ทั้งโลกตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมี อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ และเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับทีมนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: