เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุม C-MEX 20 ด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมการจัดประชุมส่วนราชการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม ของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้หารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับการพิจารณาจากพลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเวทีเสวนา มีกลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน และนักศึกษา และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมผนบนโต๊ะ (TableTop Exercise: TTX) และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX)

นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนการทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงฝึกซ้อมการประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3-4) ตามความเหมาะสม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี 2563 (C-MEX 20) ดังกล่าว สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมหารือวางแผนการฝึกบริหารแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกำหนดร่างสถานการณ์ฝึกฯ หลัก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , , ,