เชียงใหม่ กำหนดแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็ง

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญในการมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิดแอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์และไร้แอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .. 2551 ในช่วงเทศกาลประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2562 ดังนี้

1.ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .. 2551 อย่างเคร่งครัด 

2.ให้ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ เข้มงวดการห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ วัด สถานศึกษา พื้นที่สวนสาธารณะของทางราชการ ทั้งพื้นที่ที่เข้มงวดในการห้ามจำหน่าย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สะพานรัตนโกสินทร์ สะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐ และสะพานขัวเหล็ก รวมถึงท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่ง ถนนท่าแพ ถนนวิชยานนท์ และถนนวังสิงห์คำ

3.กำหนดให้พื้นที่บริเวณบนทางเดินเท้า ไหล่ทาง บนรถต่างๆ ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

4.ห้ามจำหน่ายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกสถานี รวมทั้งสถานีรถไฟ ทั้งในบริเวณสถานีและขบวนรถไฟ และในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง

5.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

6.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะการเร่ขายและการลด แลก แจก แถม

7.ให้นำพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ .. 2560 บังคับใช้ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

8.หากพบการกระทำผิด ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศกิจ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

9.ขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ในขบวนแห่งานประเพณี

10.ให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง เข้มงวดจุดตรวจ ไม่ให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

11.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้กับประชาชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ..2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างเคร่งครัด

12.ให้ส่วนราชการ เข้มงวดมิให้มีการดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน ผู้ประกอบการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ

13.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้จัดงานในช่วงงานประเพณี ให้คำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,