เคาะแล้ว! อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดบริการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อความเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว ป้องกันนักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้าและการให้บริการนำเที่ยวต่างๆ โดยอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืน ต่อคน อยู่ที่ 1,600 – 9,000 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
2. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทและกำหนดราคามาตรฐานขั้นต่ำ ดังนี้
– ตลาด AEC ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 800 บาท ต่อคน ต่อคืน
– ตลาดเอเชีย ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อคน ต่อคืน
– ตลาดอื่นๆ ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,500 บาท ต่อคน ต่อคืน
3. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีไม่พักค้างคืน วันละ 300 บาท ต่อคน และกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีพักค้างคืน คืนละ 600 บาท ต่อคน โดยรวมค่าบริการที่พักและพาหนะเดินทางภายในประเทศด้วยแล้ว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
คำค้น: