อบจ.เชียงใหม่ สร้างการรับรู้บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศยุคปัจจุบัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ส่งเสริมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการบริหารงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ อปท.กับการขับเคลื่อนโครงการนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่นและการเสวนาเรื่อง กระทรวงท้องถิ่นกับแนวทางที่เป็นไปได้ การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ,๖๐๐ คน ประกอบด้วย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ จังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , , ,