ศอช. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค บ้านห้วยปูด จ.น่าน

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน, กองร้อยทหารพรานที่ 3204, องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน, ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปูด, ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านห้วยปูด จัดพิธีมอบเครื่องกรองน้ำครัวเรือน จำนวน 100 ชุด และเครื่องกรองน้ำสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในชุมชน จำนวน 1 ชุด ในโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและชุมชนพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดน่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ศอช. ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำและสุขาภิบาล โดยเฉพาะการเข้าถึงน้ำสะอาดของกลุ่มคนชายขอบ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนมีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 6 (SDGs Goal 6 : Clean water and sanitation) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงพยายามขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำนวัตกรรมและ Product Champion เครื่องกรองน้ำครัวเรือนและชุมชนแบบทรายกรองช้า ขยายผลสู่พื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยประชาชนสามารถจัดการสุขภาพและปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,