ศอช. จัดกิจกรรมรณรงค์ “หมู่บ้านยุคใหม่ไม่มีขยะ” งานดอกบัวตองบานบ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างชุมชนปลอดขยะ ในงานวัฒนธรรมชาวดอย “ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29” โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสู่การปฏิบัติจริงด้วยหลัก 1A3R รวมถึงกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งแก่ประชาชนในชุมชนบ้านหัวแม่คำและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานดอกบัวตอง บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลบนพื้นที่สูงเป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ ศอช. ให้ความสำคัญ เพราะหากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี อาจมีผลกระทบหรือคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศอช. มีโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านหัวแม่คำ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำคำ 1 ใน 11 ลุ่มน้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อย่างไรก็ดีการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง นับเป็นการจัดการที่ยั่งยืน ช่วยลดการทำลายขยะที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถคัดแยกสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , ,