“ศรีปทุม” มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของประเทศ คว้ารางวัล ส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

น้อมนำศาสตร์พระราชา ออมอย่างพอเพียง ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศ คว้ารางวัลผลงานส่งเสริมการออมสูงสุด “รางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม” เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562”

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ารับมอบโล่รางวัล ผลงานส่งเสริมการออมสูงสุด “รางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม” เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562” ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยมี นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งรางวัลดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศในปีนี้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมการออม ด้วยการดำเนินการร่วมมือกับ กอช. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม.ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออมในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาในรายวิชา HUM และยังได้ร่วมกับกอช.จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อสร้างวินัยในการออมให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองประเทศชาติต่อไป
อาจารย์เปรมจิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกระแสพระราชดำรัส “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (รัชกาลทิ 9) เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ความตอนหนึ่งว่า…”การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น…จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น…ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
ด้วยการนำมาปรับใช้ในโครงการ”ออมอย่างพอเพียง”แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาจำนวนมากแสดงควมสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก การออมเงินกับ กอช. รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมการออมดังกล่าวจะส่งผลทำให้นักศึกษาและประชาชนมีความตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการเงินเพื่อให้รู้จักอดออมและใช้จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้สินและมีเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถก้าวสู่วัยเกษียณอายุโดยมีหลักประกันความมั่นคงที่เพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี 2562 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ขึ้น เพื่อเป็นงานกิจกรรมขอบคุณหน่วยงานความร่วมมือและหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กอช.และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิในการรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลผ่านการออมเงินกับ กอช.และรับเงินสมทบจากรัฐบาล 50 – 100% อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: