ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาให้ความรู้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” กระตุ้นองค์กรตื่นตัวให้ความสำคัญการปกป้องข้อมูล

สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หวังกระตุ้นทุกหน่วยงานตื่นตัวเรียนรู้ข้อกฎหมายให้ความสำคัญการปกป้องข้อมูล

 

(เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เธียรชัย ณ นคร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ ร่วมดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ศ. 2562) ให้แก่ คณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ชลบุรี ขอนแก่น และบริษัทในเครือ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนและทุกหน่วยงานตื่นตัว เรียนรู้ข้อกฎหมาย ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูล ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ในบางหมวดหรือบางมาตรา และจะมีผลบังคับใช้จริง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือ 1ปีของวันที่ออก ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้อำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า จากการที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มีบทบัญญัติกำหนดให้แก่มหาวิทยาลัยในฐานะนิติบุคคลซึ่งได้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย ให้มีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทำให้มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลายประการ
อาทิเช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ การจัดระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ รวมถึงการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ซึ่งหากทางมหาวิทยาลัย ดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้และทำให้กิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจักต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด ทั้งมีบทกำหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองโดยชัดแจ้ง
อาจารย์กุศล กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดโครงการสัมมนาว่าด้วย เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อาทิ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัล นิยามสำคัญ การตีความ การบังคับใช้ ข้อยกเว้นบทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และการโอนข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจและระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย อาทิ การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) การจัดเตรียมเอกสาร การร่างหนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาทิ ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิคและกฎหมาย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: