ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นพูดคุย คือ การเตรียมความพร้อม และมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของหมอกควันเริ่มมีความรุนแรง  เพื่อให้ข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังให้มีการขยายเขต safety zone ให้ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้มีมติให้เกษตรกรในพื้นที่งดการปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำเหลือในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราไว้ ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยจะแบ่งลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ 3 ลำดับ คือ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น หากมีการทำนาปรังหรือปลูกพืชในฤดูแล้ง จะทำให้ประสบภาวะขาดแคลนน้ำที่จะนำมาบริหารจัดการ

นอกจากนี้ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้มีการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดยใช้ 7 มาตรการหลัก คือ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ..2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่มีความปลอดภัยในการสัญจร ขณะเดียวกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,