ปกครองเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขพฤติกรรม สร้างระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และเป็นการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

การจัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 180 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 90 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 และรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ หลังเสร็จการฝึกอบรม จะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสเข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ช่วยเหลืองานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,