จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและหารือเกี่ยวกับโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาโครงการเวชนคร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดเป็นเมืองสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร ผ่านเครือข่ายในจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการเมดิโคโพลิส เมืองนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแผนการดำเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยจะได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเมดิโคโพลิส ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และ ศลช. ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , ,