จังหวัดเชียงใหม่ ดึงส่วนราชการ ร่วมเฝ้าระวังและกลั่นกรองข่าวสาร ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการสร้างการรับรู้และเฝ้าระวังข่าวสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจและให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัด จากการเผยแพร่และบริโภคข้อมูลข่าวสารเท็จของประชาชน ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจุบัน การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพฤติกรรมการเสพข่าวสารของประชาชน  ส่วนใหญ่หันมาเสพข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจากความเป็นจริง และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบจังหวัด ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการแต่งตั้งโฆษกจังหวัด รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกจังหวัด โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโฆษกจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว และชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด โดยดึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร

โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำว่า ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องภัยพิบัติ ปัญหาความขัดแย้ง ความเสียหาย การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือมีประเด็นข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความเคลื่อนไหวด้านข่าวสารให้กับโฆษกจังหวัดได้ทราบในทันที  ผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม จากนั้น ให้ร่วมกันปรึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลอย่างถูกต้องร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะนำข้อมูลไปชี้แจงต่อสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ เพจ เฟซบุ๊ค หรือกลุ่มไลน์ของส่วนราชการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริง และผ่านการกลั่นกรองจากส่วนราชการโดยตรง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , ,