คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานในประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เพื่อติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล .. 2562 เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ และการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน รวมไปถึงนโยบายในการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ..2562 ให้มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ การทำให้บริการของภาครัฐเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน คือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

การติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ..2562 ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้บริการประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานในการยกระดับภาครัฐไทยที่ดี อันจะนำไปสู่การปฏิรูปและพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , , ,