กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าฯ กองทัพภาค 3 เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ปัญหาหมอกควันอย่างเป็นระบบ เข้าถึงประชาชน

นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลกับทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการรายงานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ และการปฏิบัติของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ห้วงวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562 ให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงาน และรับข้อเสนอแนะจากกองบัญชาการฯ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ตรวจสอบหอกระจายข่าว มีการประชาสัมพันธ์มาตรของการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาใดบ้าง รวมไปถึงวิทยุชุมชนด้วย และให้เก็บข้อมูลในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ การทำสื่อต่างๆ ใน Social ทั้ง บทความ คลิปวิดิโอ อักษรวิ่งในทีวี หรือ เคเบิลทีวี และจอ LED โดยให้ทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลรวบรวมเป็นรูปเล่มภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต่อไป นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกจังหวัดมีแผนงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันร่วมกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,