กสทช.ภาค 3 ซ้อมแผนประสานงานด้านสื่อสารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนประสานงานด้านสื่อสารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประจำปี 2562” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 จัดขึ้น เพื่อให้มีการซักซ้อม เตรียมความพร้อม กระบวนการ ขั้นตอนด้านการสื่อสารในการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ โรมแรมกรีนเลค รีสอร์ท

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ เป็นการสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติร้ายแรงแต่ละครั้ง ปัญหาที่พบคือระบบการติดต่อสื่อสาร ที่ไม่สามารถบูรณาการประสานการปฏิบัติงานของบุคลากร การขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างพื้นที่เกิดเหตุ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสื่อสาร จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะการฝึกซ้อมแผน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการประสานการปฏิบัติ การสื่อสาร การรายงานเหตุการณ์ มีความถูกต้องชัดเจน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ ขึ้น 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , , , ,