เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย เลือกเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องขับเคลื่อนการผลิตอาหารปลอดสารพิษ

เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย หารือโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจะเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนการผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อสถานศึกษาในทุกระดับอย่างเป็นระบบ

นายมารุต จาติเกตุ เลขาธิการมูลนิธิศึกษาไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา และปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนการผลิตอาหารปลอดสารพิษ เพื่อสถานศึกษาในทุกระดับอย่างเป็นระบบ

มูลนิธิการศึกษาไทย ได้มีการพัฒนาโครงการจัดการสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดพังงา ร่วมกับโรงเรียนกว่า 50 โรงเรียน ในปี .. 2560 พบว่ามีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม้ และอาหารกลางวันโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปลอดจากสารกำจัดศัตรูพืช และได้ดำเนินการร่างโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนการผลิตอาหารปลอดสารพิษอย่างเป็นระบบ กับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปี 2563-2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เยาวชน
คำค้น: , , , , , ,