องคมนตรี ติดตามความคืบหน้ามูลนิธิโครงการหลวง พร้อมถอดบทเรียน 50 ปี การดำเนินงาน

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2562 มูลนิธิโครงการหลวงครบ 50 ปี ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการมากมายต่อชาวไทย ทางมูลนิธิฯ จึงได้ถอดบทเรียน 50 ปี ของการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด และการทำเกษตรแบบเลื่อนลอย จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ได้รับการยอมรับในรูปแบบการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ

ด้วยการดำเนินการตามแนวพระราชประสงค์และพระราชดำริ อย่างเข้าใจ เข้าถึง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อถอดบทเรียนแล้วจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลวิชาการได้เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ จัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแบบสาธารณะ แปลงผันหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เข้าผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์โครงการหลวง ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการสืบค้นหนังสือหรือเอกสารปัจจุบันระบบพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจแล้ว

ในการนี้ นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารคลุมและอุปกรณ์ประกอบ รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหากระทบการทำงาน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทดลองใช้งานแล้ว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,