สมช. ลงพื้นที่เชียงใหม่ ระดมสมองร่างแผนการฝึกบริหารแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นายภพหล้า ปิยะปานันท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างรุนแรง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของประชาชนในประเทศ หมอกควันข้ามแดนจากประเทศรอบบ้าน สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ส่งผลให้หมอกควันไม่สามารถเคลื่อนตัวออกสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกได้ รวมทั้งขาดกลไกในการบริหารจัดการสถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่ง สมช.ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 หรือ C-MEX 20 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการฝึกภาคสนามหรือการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ให้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ ทั้งขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการฝึกควบคุม การแก้ไขสถานการณ์จริง และการประเมินผลการฝึกที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทดสอบกระบวนการต่างๆ ในการเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย ทำให้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนการฝึกบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในช่วงเดือนมกราคม 2563 และจะมีการฝึกซ้อมจริงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , , , ,