ศอช. จับมือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” และ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก ซึ่งในปี 2562 ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All” โดยจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ หวังสร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยด้วยการล้างมือเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ (การล้างมือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ทำง่าย สะดวก ประหยัด และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง การล้างมือที่ถูกวิธีต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ โดยให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง) แก่ผู้รับการฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 153 คน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ศอช. ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งสอดรับกับโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2562 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แก่นักเรียนของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนืออีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและกระตุ้นการมีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,