รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นความยากจน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจร เพื่อให้คนไทย ตลอดจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นความยากจน โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ และภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วม ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเงิน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน  โดยธนาคารออมสินมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างความรู้ /สร้างตลาด สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งจะทำให้ประชาชนอาชีพนอกภาคเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถข้ามเส้นความยากจน โดยมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี และหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... ได้นำนโยบายมาจัดทำเป็นโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และงบประมาณ อีกทั้ง ... ยังช่วยสนับสนุนสินเชื่อให้กับ Smart Famer ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสทางการตลาด

นอกจากนี้ ... ได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพนำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ ตัวอย่างพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนบ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุนชนบ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และตัวอย่างชุมชนที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโช่คุณค่าสินค้าเกษตรในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ธุรกิจชุมชนบ้านปางปุก อำภอสองแคว จังหวัดน่าน และชุมชนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การศึกษา, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,