มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน บริเวณส่วนจัดแสดง ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมชมนิทรรศการ 4 ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงโดยศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่วนจัดแสดง โดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับรายวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและน้อมนำองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาส่วนจัดแสดง โดย บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมเขียนความดีที่จะทำเพื่อถวายพ่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ และ ส่วนจัดแสดง โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจนเห็นเป็นรูปธรรม โดยเปิดให้เข้าชมได้ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 .

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาสายครู เรื่องแผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 9″ โดยมี ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้เกียรติร่วมรับฟังกว่า 500 คน ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,