พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ลดเวลาการรอรับยา เพิ่มช่องทางผู้ป่วยรับยาร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

แพทย์หญิงสุวรรณี เรื่องเดชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงกล่าวในการแถลงข่าว
“โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ” ว่าตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่การกระทรวงสารรณสุข นายอนุทิน ชาญรกุล ที่จะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลาการรอรับยา ลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงแรกจะเป็นผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้าใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวซ ให้ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 (ขย.1) ร่วมเป็นหน่วยจ่ายยา ซึ่งสอดคล้องกับโครการที่โรงพยาบาสสวนปรุงได้ประสานความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “โครงการพัฒนาระบบยาและ
บริการเพื่อการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตสู่ร้านยาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง” ที่ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1. ผู้ปวยจิตเวช เข้าถึงยาได้ง่าย สะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางมารับยาที่ รพ.สวนปรุง
2. ได้รับการดูแลการใช้ยาจากเภสัชกรร้านยาที่ผ่านการอบรม เพื่อให้ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. เภสัชกรร้านยาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริบาลเภสัชกรรมด้านยาจิตเวช
4. ลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
โครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีร้านยาที่ผ่านกณฑ์มาตราฐานจำนวน 4 ร้าน เข้าร่วมโครงการคือ
1. ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ร้านยาฟาร์ม่า เฮลท์แคร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4. ร้านละเอียดเภสัช อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
โดยโครงการนี้จะเป็นประโยนแก่ผู้ป่วยจิตเวชอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรพยบาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน ส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: ,