จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “เยาวชนคนดีสู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทย

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม “จิตสาธารณะ” ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ โดยเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ และปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มาเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ภายในงานมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 215 คนเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนักวิชาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ อาจารย์วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , , , , ,