จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด สถานการณ์การสำรวจและตัดทำลายฝิ่น การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2562 พบว่าจำนวนคดีลดลง และด้านปฏิบัติการ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2563-2565 โดยมี 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเส้นทางเข้าออกยานพาหนะ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน สำนักงาน ...ภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน. ภาค 3 ได้ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ระดับจังหวัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,