เปิดงาน Northern Long Stay Fair 2019

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่, นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน Northern Long Stay Fair 2019

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Northern Long Stay Fair 2019 กระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในพื้นที่ก่อนช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะขยายตัวเพิ่มถึง 100,000 คนภายในปี 2563 โดยเฉพาะการขยายตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งบุตรหลานมาศึกษาโรงเรียนนานาชาติ คาดมูลค่าเศรษฐกิจของลองสเตย์จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา รวมถึงอัธยาศัยของคนในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯและมีนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวหรือ Long Stay โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เกษียณอายุในภาคเหนือมากกว่า 80,000 คน ส่วนใหญ่จะพำนักระยะยาวที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 50,000 คน และคาดเพิ่มเป็น 100,000 คนภายในปี 2563 โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มชาวจีนที่นิยมนำบุตรหลานมาศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นและได้ติดตามมาพำนักในพื้นที่
สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มพำนักระยะยาวที่ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้เกษียณอายุ แต่รวมถึงกลุ่มที่เดินทางมาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม Digital Nomads กลุ่มนักกีฬา กลุ่มที่มาตรวจเช็คสุขภาพ และมารรับบริการด้าน Wellness เป็นต้น

ทั้งนี้สถิติของนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาก คืออังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนนาดา และเนเธอร์แลนด์ ที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มชาวจีน และญี่ปุ่นที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้ของชาวต่างประเทศต่อเดือนที่มาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในช่วง 75,000- 100,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่มากถึง 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี
กิจกรรมครั้งนี้มีกิจการและหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 20 บู้ธที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและสนับสนุนนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว
Northern Long Stay Fair 2019 ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ขึ้น ที่ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: ,