พช. เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานสานพลังประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานทั้ง 12 คณะ ซึ่งได้แก่ คณะทำงานกลุ่มขับเคลื่อน 6 คณะ (6D) และกลุ่มปัจจัยสนับสนุน 6 คณะ (6E) รวมถึงหารือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเพื่อนำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นเลขาคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , ,