จ.เชียงใหม่ ตระหนักเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จัดงานรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โครงการวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2562 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งติดมากับท่อนพันธุ์โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ หากระบาดรุนแรง จะทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พบโรคนี้ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2558 ได้แก่ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และต่อมาในปี 2561 พบการระบาดในประเทศไทย ในจังหวัดปราจีนบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ล่าสุดในปี 2562 พบการระบาด ใน 9 จังหวัด ได่แก่ สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 1,319 ไร่ ปลูกมากในอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ซึ่งยังไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากหากเป็นโรคใบด่างแล้วไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ สิ่งที่ต้องทำประการแรกคือการสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่เกษตรกรด้วยการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การให้ความรู้แก่เกษตรกร

นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัด ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามเฝ้าระวังแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเอง นายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 ราย ภายในงานเกษตรกรจะได้รับความรู้จาก นิทรรศการและฐานเรียนรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง 5 ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานเรียนรู้ที่ 2 ติดตามเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานเรียนรู้ที่ 3 ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ฐานเรียนรู้ที่ 4 แมลงพาหนะที่ทำให้เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ฐานเรียนรู้ที่ 5 การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง การจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานบ้านหนองบัวคำ ตพบลแม่คะ อำเภอฝาง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ต่างๆ

ในการจัดงานรณรงค์ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดไม่ให้มีการระบาดต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,