ครุศาสตร์ มรภ.ชม. เผยความคืบหน้าการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการขอรับรองปริญญาทางศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง ..2562) คณะครุศาสตร์จากคุรุสภา ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภาแล้ว โดยจะเข้าพิจารณาเพื่อมีมติและประกาศรับรองหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ภายในเดือนกันยายน นี้ ซึ่งคาดว่าทางมหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการรับสมัครได้ภายในเดือนตุลาคม 2562

ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้รับทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งต้องเป็นครูหรือผู้สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่ได้การรับรอง หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนแนบใบสมัครประกอบด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้ .

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา

4.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

5.สำเนาใบอนุญาตการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีครูจากคุรุสภา

6.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

7.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ

8.สำเนาเอกสารอื่น อาทิ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น สำหรับการคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามลำดับ โดยการสอบข้อเขียนใช้ข้อสอบวัดแววความเป็นครูมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นครูและพื้นฐานการศึกษาเบื้องต้น เมื่อผ่านเกณฑ์การสอบจึงจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ทั้งนี้ การรับสมัครจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อหลักสูตรได้รับรองหลักสูตรจากคุรุสภา โดยจะแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.edu.cmru.ac.th และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053 885 505 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,