กระทรงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในจังหวัดเชียงใหม่

นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเกษตรกร เข้าร่วมงานจำนวนมาก ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยได้เร่งทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและชุมชน พร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจ่ายเงินทดรองราชการ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร และยังได้แจกเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง อมก๋อย แม่ริม สันทราย แม่แจ่ม สันป่าตอง ฝาง และอำเภอจอมทอง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดกิจกรรมปล่อนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 100,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 10 ถุง เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 10 กระสอบ น้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ชุด พันธุ์ไม้ จำนวน 2,750 ต้น และสารชีวภาพเพื่อฟื้นฟูพืชแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 10 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,