สดร. จับมือมูลนิธิขาเทียมฯ นำเทคโนโลยีงานวิจัยดาราศาสตร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนากายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้พิการไทยมีโอกาสได้ใช้กายอุปกรณ์ที่ดี ทันสมัย และตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียน ที่ทำการมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับความสามารถ ด้านงานวิจัยและวิศวกรรม ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ซื้อและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ให้เป็นผู้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ระดับสูง ที่ผ่านมาองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านดาราศาสตร์สามารถนำมาปรับใช้ออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาอื่นๆ มากมาย เช่น อุปกรณ์ของจักษุแพทย์ การสแกนและสร้างภาพ คลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่สดร. ได้นำงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์ทางกล การขึ้นรูปชิ้นงานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การพัฒนาเครื่องมือ ทางดาราศาสตร์ มาต่อยอดประยุกต์ใช้ประโยชน์กับงานออกแบบขาเทียมซึ่งเป็นงานสาขาอื่น และคาดว่า ในอนาคตจะได้ขยายการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปยังงานด้านอื่นๆ ต่อไป
รองศาตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กายอุปกรณ์ เช่น แขนเทียม ขาเทียม จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้ป่วยและผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการออกแบบโดยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานจริง จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้พัฒนางานลักษณะนี้ไม่มากนัก จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนากายอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยและ ผู้พิการ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิการไทยให้มีโอกาสได้ใช้กายอุปกรณ์ที่ดี ทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบต่างกันได้


นายอภิชาต เหล็กงาม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม สดร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานแรกของสดร. คือการออกแบบขาเทียม เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของขาเทียมรูปแบบปัจจุบันโดยโปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง (Solid Works) พบว่า โครงสร้างเดิมเมื่อได้รับแรงกดจากการใช้งานจริง ขาเทียมจะแตกหักเสียหายหลังการนำไปใช้งานไม่นาน สดร. จึงวิจัยออกแบบโครงสร้างใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี การกัดขึ้นรูป แทนการฉีดขึ้นรูปซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในปัจจุบัน เสริมให้โครงสร้างของชิ้นส่วนขาเทียมแข็งแรงคงทนยิ่งขึ้น สามารถรับแรงได้มากกว่าขาเทียมแบบปัจจุบันถึงสองเท่า ในขณะที่น้ำหนักของขาเทียมลดลงถึง 10% ทั้งยังปรับปรุงวิธีการปรับองศาขาเทียมให้สามารถแยกปรับทีละแนวแกนได้อย่างอิสระ เพื่อให้ง่ายเหมาะสมกับลักษณะการเดินของผู้ป่วยและผู้พิการได้ทุกรูปแบบ และเนื่องจากสดร. มีห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงสามารถผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโดยใช้เทคโนโลยีการกัดขึ้นรูปที่มี ความละเอียดสูงได้เอง ราคาของขาเทียมจึงลดลง สร้างโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงได้มากขึ้น

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,